Henkilönostin lähikuva

Turvallisuus

Wille Machines Oy näkee sekä omien työntekijöidensä työturvallisuuden että valmistamiensa tuotteiden turvallisuuden tärkeänä kehityskohteena.

Koneiden turvallisuutta pyritään kehittämään tuotteiden suunnittelussa, valmistuksessa ja huollossa. Koneemme ovat EU:n lainsäädännön ja niihin liit­tyvien harmonisoitujen standardien mukaisia. Sen merkkinä kaikissa koneissamme on CE-merkintä ja koneen mukana toimitetaan vaatimustenmukaisuusvakuutus. Me myös uskomme, että koneiden turvallisuutta pystytään parantamaan parhaiten tekemällä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa. Siksi olemme koonneet näille si­vuille tietoa koneiden turvallisuutta koskien.

Koneiden käyttöön liittyvät riskit otamme huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja riskien pienentäminen on yksi suunnittelun perusperiaate.

Liikkuvien koneiden käyttäjä altistuu aina jossain määrin tietyille haittatekijöille, kuten melulle ja tärinälle. Ympäristönhuollon työtehtävissä käyttäjä voi altistua työpäivän aikana myös esimerkiksi epäergonomisille työasennoille, kylmälle tai kuumalle, sateelle tai pölylle. Olemme pyrkineet minimoimaan näitä haittoja koneen ja erityisesti ohjaamon suunnittelussa. Koneen käyttötavat ja töiden järjestelyt vaikuttavat merkittävästi haitoille altistumiseen. Koneen käytön turvallisuuden varmistaminen onkin viimekädessä käyttäjän ja hänen työnantajansa vastuulla. Me Wille Machines Oy:lla olemme tehneet selvityksiä koneidemme käyttöön liittyvistä turvallisuusnäkökohdista ja asiakkaillamme on mahdollisuus saada asiantuntijoiltamme lisätie­toja riskien ja altistustekijöiden arviointiin liittyen.

Koneiden käyttöön liittyvät riskit otamme huomioon jo suunnitteluvaiheessa ja riskien pienentäminen on yksi suunnittelun perusperiaate. Tapaturmat ovat kuitenkin aina mahdollisia, kun käytetään liikkuvaa työkonetta jul­kisilla alueilla ja tieliikenteessä. Vaihteleviin ympäristönhuoltotehtäviin tarkoitettujen koneidemme kanssa merkittäviä vaarojen aiheuttajia ovatkin mm. muuttuvat työskentelyolosuhteet, liikenteen riskit sekä ihmisten toimintaan liittyvät vaaratilanteet. Vaaratilanteista voi aiheutua haittaa käyttäjälle ja si­vullisille henkilöille tai siitä voi aiheutua materiaalivahinkoja itse koneelle tai sen käyttöympäristölle. Joskus vahingon voi estää tavallisilta ja pieniltä tuntuvilla asioilla:

Ohjekirja symboli

Käytä konetta oikein

Koneen ja siinä käytettävien työlaitteiden käyttöohjeisiin on aina perehdyttävä ennen käyttöä. Käyttöohjeissa annettuja turvallisuusohjeita pitää noudattaa. Huomioi myös koneen käyttöolosuhteille ja käyttötavoille asetetut rajoitukset sekä ohjeet soveltuvista työlaitteista.

Huolto symboli

Huolla kone ajoissa ja oikein

Koneen kunnossapito on tärkeää sen turvallisuuden ja toimintakunnon varmistamiseksi. Tee huollot ja tarkistukset ajallaan ja korjaa havaitsemasi epäkohdat. Noudata koneen huolto-ohjeita tai toimita kone ammattilaisen huollettavaksi.

Vaara-alue symboli

Huomioi vaara-alue

Koneen käyttäjä on vastussa myös sivullisten turvallisuudesta. Huomioi aina koneen ja työlaitteen vaara-alue. Konetta ei saa jättää yksin käyntiin eikä koneella saa työskennellä sivullisten ollessa koneen vaara-alueella.

Työnantaja on vastuussa myös koneesta

Kiinteistönhuoltoyritys on työnantajana vastuussa työntekijänsä turvallisuudesta mutta käyttöasetuksen mukaisesti myös yrityksessään käytettävistä koneista. Työnantajan on huolehdittava mm. koneen käytön opastuksesta, koneen ja siinä käytettävän työlaitteen yhteensopivuudesta, koneen toimintakunnon varmistamisesta ja koneeseen liittyvien riskien arvioinnista.

Myös konevalmistajana suosittelemme asiakkaillemme järjestelmällistä turvallisuuden hallintaa ja pyrimme koneidemme osalta antamaan riittävät tiedot tässä onnistumiseksi.