Säkerhet

Produktsäkerheten av de tillverkade produkterna och arbetssäkerheten av de anställda är viktiga utvecklingsobjekt till Wille Machines Oy.

Vi utvecklar maskinernas säkerhet vid såväl planering, tillverkning som service. Vi följer EU-lagstiftningen och de relaterade harmoniserade standarderna. Som ett tecken på det är alla våra maskiner CE-märkta och maskinerna levereras med en överensstämmelseförsäkran. Vi tror också att vi kan förbättra maskinernas säkerhet genom att samarbeta med våra kunder. Därför har vi sammanställt information om maskinernas säkerhet på de här sidorna.

Vi beaktar de risker som är relaterade till användningen av maskinen och minimering av riskerna är en av de grundläggande principerna för planeringen.

Den som använder arbetande maskiner utsätts i någon mån för vissa skadeverkningar såsom buller och vibration. De som arbetar inom miljövård kan under arbetsdagen också utsättas för oergonomiska arbetsställningar samt köld, hetta, regn och damm. Vi har syftat till att verkningarna av dessa minimeras vid planeringen av maskinen och i synnerhet av förarhytten. Arbetssituationen och hur maskinen används inverkar avsevärt på hur man utsätts för skadeverkningarna. Därför är det i första hand förare och deras arbetsgivare som ansvarar för att det är tryggt att använda maskinen. På Wille Machines har vi gjort utredningar kring säkerhetsaspekter som är relaterade till användningen av våra maskiner. Våra kunder har möjlighet att få ytterligare information om att uppskatta riskerna och de olägenheter man utsätts för.

Vi beaktar de risker som är relaterade till användningen av maskinen och minimering av riskerna är en av de grundläggande principerna för planeringen. Det är alltid möjligt att olyckor händer då man använder en arbetsmaskin på offentliga områden och i vägtrafiken. Största delen av risker som miljövårdsmaskinen kan möta påverkas av varierande arbetsförhållandena och trafikriskerna. Många risksituationer relaterar också till människors agerande. Risksituationerna kan orsaka både användare och utomstående skada eller materialskador på själva maskinen eller användningsmiljön. Ibland kan man förhindra en skada genom åtgärder som känns små och vanliga:

Ohjekirja symboli

Använd maskinen rätt

Man ska alltid bekanta sig noggrant med bruksanvisningar för maskin och arbetsredskap. De givna säkerhetsanvisningarna måste följas. Observera de begränsningar som ställs för arbetsmiljö och användningssätt av maskinen. Observera också anvisningarna om lämpliga arbetsredskap.

Huolto symboli

Utför service för din maskin i tid och på rätt sätt

Underhållet av maskinen är viktigt både för att trygga säkerheten och maskinens funktion. Utför service och kontroller i tid och reparera de fel som du upptäcker. Följ serviceanvisningarna för maskinen eller låt ett proffs ta hand om servicen.

Vaara-alue symboli

Observera riskzonen

Den som använder maskinen är ansvarig för utomståendes säkerhet. Alltid kontrollera maskinens och redskapets riskzon. Maskinen får inte lämnas i gång utan uppsikt. Om någon är i riskzonen får man inte arbeta med maskinen.

Arbetsgivaren är också ansvarig för maskinen

Fastighetsskötselbolaget som arbetsgivare är ansvarig för sin arbetstagares säkerhet men enligt användningsföreskrifterna också för de maskiner som används inom företaget. Arbetsgivaren måste bl.a sätta sig in hur maskinen används, att maskinen och de arbetsredskap som används passar ihop, kontrollera att maskinen är funktionsduglig och utvärdera de risker som är relaterade till användningen av maskinen.

Som maskintillverkare rekommenderar vi systematisk säkerhetshantering och strävar efter att ge tillräcklig information om våra maskiner för att det ska lyckas.