Miljö

Som ett företag som tillverkar miljövänliga maskiner är det viktigt för oss att minimera den miljöpåverkan som vår verksamhet och våra maskiner orsakar.

När det gäller mobila kraftdrivna maskiner orsakas miljöpåverkan främst vid användning och avveckling av kemikalier och material som används i maskinen och avgaserna Dessutom kan man till maskinerna miljöpåverkan räkna de direkta effekterna på den omedelbara miljön som bullerföroreningar.

Kom ihåg att vid användning av maskinen visa följande miljöhänsyn:

Släpp inte ut olja i miljön

Smörjmedel, hydraulolja och bränsle som används i maskinen kan vara skadliga för miljön. Vid oljeutsläpp måste oljan samlas upp med absorbenter.

Använd olja är farligt avfall

Använd olja, även biooljor, är farligt avfall och det får inte släppas ut i naturen eller avloppet. Spillolja samt oljigt skräp (t.ex. oljefilter) måste kasseras på rätt sätt.

Stör inte omgivningen

Dag- och nattgränsvärden för omgivningsbuller i bostadsområden är reglerade. Undvik bullriga och långvariga arbeten i bostadsområden, särskilt under natten.

Lämna återvinningsbart material (däck, hyttplast, stänkskydd, metall och glasdelar) till återvinning. Mer information om återvinning får du från tillverkaren.

Man kan även påverka utsläppen hos äldre maskiner genom att se till att bränslesystemets, motorns och avgasrengöring fungerar bra.

Mängden avgaser är direkt proportionellt mot mängden bränsle som ska brännas. Utsläppen hos nya maskiner och motorer har minskat märkbart vad gäller mobila arbetsmaskiner allt i enlighet med kraven i direktiv 97/68EY. Man kan även påverka utsläppen hos äldre maskiner genom att se till att bränslesystemets, motorns och avgasrengöring fungerar bra.

Bränsleförbrukning och utsläpp kan även minskas med ett ekonomiskt körsätt:

  • Undvik onödig tomgång
  • Håll en jämn hastighet och kör på så låga varv som möjligt
  • Undvik överbelastning av maskinen och kallstarter av motorn
  • Kontrollera däck och däcktryck
  • Använd alltid bränsle, som uppfyller kraven i EN 590, och är avsett för arbetsmaskiner eller vägtrafik