HSEQ-policyn

Syftet med vår arbetshälso-, arbetarskydds-, miljö- och kvalitetspolicy (HSEQ-policyn) är att beskriva vår riktning och vår inställning till HSEQ-frågor för personalen och våra intressentgrupper.HSEQ-policyns innehåll utvärderas årligen och det stöder strategin på vägen mot vår vision.

Wihuris etiska principer som styr verksamheten i Wihuri Oy:s Tekninen Kauppa, våra egna principer, våra förbindelser och Wihuris värderingar: Öppenhet, Pålitlighet, Innovativitet och Bärkraft.

För att förbättra vår arbetshälso-, arbetarskydds-, miljö- och kvalitetsnivå har vi förbundit oss till:

 • att uppfylla kundens förväntningar och krav samt att förbättra kundtillfredsställelsen. För oss innebär kvalitet uppfyllande av krav och avtal.
 • att kontinuerligt utveckla vår verksamhet utifrån extern och intern respons, riskhantering och förändringar i omvärlden.
 • att följa principerna för hållbar utveckling och kontinuerlig förbättring i vår verksamhet; förutse, minska och förebygga olägenheter för miljön, hälsan och arbetarskyddet som vår verksamhet, våra produkter och tjänster orsakar.
 • att följa vår fastighets energiförbrukning och kontinuerligt förbättra energieffektiviteten.
 • att hjälpa våra kunder att minska miljökonsekvenserna av sin verksamhet genom att ur ett miljöperspektiv erbjuda de bästa och mest avancerade produkterna, tjänsterna och lösningarna inom branschen.
 • att främja vår personals medvetenhet om HSEQ-frågor genom kommunikation och utbildning.
 • att främja energisparande modern teknik och långsiktiga lösningar som främjar hållbar utveckling i investeringsprojekt.
 • att agera säkert och på ett sätt som främjar välbefinnandet i arbetet i samarbete med vår personal och våra intressentgrupper.
 • att följa alla lokala och internationella lagar och andra föreskrifter som gäller vår verksamhet.

HSEQ-kulturens utveckling i rätt riktning betyder hos oss att:

 • var och en av oss har en rättighet och skyldighet att ingripa i upptäckta brister i kvaliteten, miljön eller arbetarskyddet.
 • vi utvecklar våra verksamhetsmodeller och processer på ett mer kostnadseffektivt sätt utan att ge avkall på kvaliteten, miljön och arbetarskyddet.
 • HSEQ är en del av ledningen av en lönsam och ansvarsfull affärsverksamhet.
 • om vi trots allt gör ett misstag bär vi ansvaret för det och rättar till felet.

Vi förutsätter också av våra samarbetspartner och leverantörer har en god hanteringsnivå i miljö-, arbetarhälso-, arbetarskydds- och kvalitetsfrågor samt engagemang i HSEQ-frågor i samma riktning som vi.