Ohutus

Eesmärk on arendada masina turvalisust nende projekteerimisel, valmistamisel ja hooldamisel.

Meie masinad vastavad EL õigusaktidele ja nendega seotud ühtlustatud standarditele. Selle tõestuseks on kõik meie masinad varustatud CE-märgisega ja koos masinatega väljastatakse vastavussertifikaat. Samuti usume, et masinate ohutust saab kõige paremini arendada koostöös klientidega. Seetõttu oleme nendele lehtedele kogunud masinate ohutust puudutavat teavet.

Meie masinate kasutamisega seotud riske kaalutakse juba projekteerimisetapis ja riskide minimeerimine on üks meie disaini põhiprintsiipidest.

Liikurmasinaoperaator puutub alati mingil määral kokku teatud ebasoodsate teguritega, näiteks müra ja vibratsioon. Keskkonnakorraldusülesannetes võib operaator tööpäeva jooksul sattuda ka mitteergonoomiliste tööasendite, külmade või kuumade olude, vihma või tolmu kätte. Oleme püüdnud neid puudusi masina ja eriti salongi kujunduses minimeerida. Masinate kasutamisel ja töökorraldusel on märkimisväärne mõju nende puudustega kokkupuutumisele. Lõppkokkuvõttes on masina ohutu kasutamise tagamine kasutaja ja tema tööandja ülesanne. Vilakones oleme teinud mitmeid uuringuid oma masinatega seotud ohutusküsimustes ning klientidel on võimalus saada meie ekspertidelt rohkem teavet riskide ja kokkupuutetegurite hindamise kohta.

Meie masinate kasutamisega seotud riske kaalutakse juba projekteerimisetapis ja riskide minimeerimine on üks meie disaini põhiprintsiipidest. Õnnetused on aga alati võimalikud, kui avalikes kohtades ja maanteeliikluses kasutatakse liikuvat töömasinat. Olulised riskide põhjused meie masinatega, mis on suunatud keskkonna hooldamisele erinevates tingimustes, on näiteks muutuvad töötingimused, liiklusriskid ja inimtegevusega seotud ohtlikud olukorrad. Ohtlikud olukorrad võivad kahjustada juhti ja kõrvalisi isikuid või materiaalset kahju masinale endale või keskkonnale. Mõnikord saab kahju ära hoida küsimustega, mis võivad tunduda tavalised või lihtsad:

Ohjekirja symboli

Kasutage masinat õigesti

Kasutajad peavad alati tutvuma masina kasutusjuhendiga ja selle lisadega. Järgida tuleb kasutusjuhendis toodud ohutusnõudeid. Samuti tuleb arvestada masina kasutustingimuste ja -viiside ning kehtivate lisaseadmetega kehtestatud piirangutega.

Huolto symboli

Hooldage masinat õigeaegselt ja korrektselt

Masina hooldus on oluline selle ohutuse ja töötingimuste tagamiseks. Tehke hooldus ja kontroll õigeaegselt ning parandage täheldatud defektid. Järgige masina hooldusjuhiseid või laske seda hooldada professionaalil.

Vaara-alue symboli

Pange tähele ohupiirkonda

Masinaoperaator vastutab ka kõrvaliste isikute turvalisuse eest. Võtke alati arvesse masina ümbritsevat ohuala ja selle lisaseadet. Masinat ei tohi jätta üksi töötama ja töötamine ei ole lubatud, kui masina riskipiirkonnas on inimesed.

Masinate eest vastutab ka tööandja

Omanikuettevõte vastutab tööandjana alati oma töötajate turvalisuse eest ning vastavalt valitsuse määrusele töövahendite ohutu kasutamise ja kontrollimise kohta, samuti ettevõttes kasutatavate masinate eest. Tööandja vastutab näiteks masina kasutamise juhendamise, masina ja selle kinnituse ühilduvuse, masina töötingimuste tagamise ja masinaga seotud riskide hindamise eest.

Masinatootjana soovitame klientidele ka süstemaatilist ohutuskoolitust ning eesmärk on pakkuda oma masinate kohta piisavalt teavet, et selles osas edu saavutada.